Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού»

26.11.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 12948/03.10.2013 Διακήρυξης, την 26.11.2013, για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού», με κωδικό ΟΠΣ 380180 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου, τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων και διακοσίων δέκα ευρώ (€ 1.484.210,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.