Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας»

22.11.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού 8316/03-7-2013 Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας», με Κωδικό ΟΠΣ: 303615, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού έξι εκατομμυρίων, ογδόντα οκτώ χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (€ 6.088.500,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,  υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.