Επεξήγηση επί των Διευκρινίσεων της Διακήρυξης Διαγωνισμού Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού

20.11.13

Εκτύπωση

Επεξήγηση επί του υπ’ αριθμ 15344/19-11-2013 εγγράφου της ΚτΠ Α.Ε. «Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αρ.12948/3-10-2013 διακήρυξης για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» με Κωδικό ΟΠΣ: 380180, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Για ανάκτηση των επεξηγήσεων χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.