Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για τον Διεθνή Διαγωνισμό της υπ’ αρ. 12151/18.09.2013 Διακήρυξης του έργου με κωδικό ΟΠΣ 364218 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

11.11.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 12151/18.09.2013 Διακήρυξης, την 11.11.2013, για το έργο «ΥΠ1 - Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», «ΥΠ2 - Ανάπτυξη παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και «ΥΠ4 - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού», με κωδικό ΟΠΣ 364218 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και επτακοσίων δεκατριών ευρώ (€532.713,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.