Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργο «Κωδικοποίηση της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και εφαρμογή αξιοποίησής της, για τις ανάγκες αυτού και των πολιτών»

08.11.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 12200/19.09.2013 Διακήρυξης, την 08.11.2013, για το έργο «ΥΠ1 - Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» και «ΥΠ2 - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ και στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», της με κωδικό ΟΠΣ 364929 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων και οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (€ 331.854,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση