Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το τμήμα 2 «Υπηρεσίες Χρήσης Λογισμικού»

04.10.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με δημοσίευση σε τμήματα (Lots) για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το τμήμα 2 «Υπηρεσίες Χρήσης Λογισμικού», της πράξης με τίτλο «Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση», της υπ' αρ. 9599 / 31.07.2013 Διακήρυξης, την 04.10.2013, με κωδικό ΟΠΣ 376421, του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση", συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου και τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ ( 1.353.000,00 € ), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση