Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το τμήμα 1«Μελέτες και εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης με τη χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφ. Συστήματος και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

04.10.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με δημοσίευση σε τμήματα (Lots) για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το τμήμα 1 «Μελέτες και εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης με τη χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης», με της πράξης με τίτλο «Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση», της υπ' αρ. 9599 / 31.07.2013 Διακήρυξης, την 04.10.2013, με κωδικό ΟΠΣ 376421, του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση", συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων και επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ ( 3.777.000,00 € ), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση