Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργo «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

30.09.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την διενέργεια του Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ' αρ. 9873- 05/08/2013 Διακήρυξης, την 30/09/2013, για το έργo «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 374136 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου, εξακοσίων έντεκα χιλιάδων, εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών ( 1.611.651,60 € ), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση