Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργo «Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης»

16.09.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 8609/10.07.2013 Διακήρυξης, την 16.09.2013, για το έργo «Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης», με κωδικό ΟΠΣ 374325 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου και εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ ( € 1.077.000,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση