Μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφ. της Διακήρ. του Ανοικτού Διαγωνισμού με Δημοσίευση για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το έργο «Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης»

09.09.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αρ. 8318/3-7-2013 Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού με Δημοσίευση για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου για το έργο «Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης» του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών» του Ε.Π. «Διοικητικής Μεταρρύθμισης» με κωδικό ΟΠΣ: 377754.
Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο