Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής/αποσφράγισης Προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 7721/26-6-2013 Διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Μιας Στάσης ΥΕΚΑ»

29.08.13

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ανακοινώνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής / αποσφράγισης των Προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 7721/26-6-2013 Διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Μιας Στάσης ΥΕΚΑ», με Κωδικό ΟΠΣ: 375257, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε τον υπερσύνδεσμο αυτό.