Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού Διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του έργου ‘Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση’ και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων Υπο

21.08.13

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου Διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του έργου ‘Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση’ και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων Υποέργο 3. Για ανάκτηση των διευκρινίσεων πατήστε εδώ.