Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργo «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τις Δράσεις Κρατικών ενισχύσεων»

01.08.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Ανοικτού με Δημοσίευση Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργo «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τις Δράσεις Κρατικών ενισχύσεων», με Κωδικό ΟΠΣ 271044 του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» συνολικού προϋπολογισμού εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και σαράντα ευρώ, €674.040,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση