Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για τον Εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια»

31.07.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 7532/18.06.2013 Διακήρυξης, την 30.07.2013, για το έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για τον Εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια», με κωδικό ΟΠΣ 355563 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου, εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων και ενενήντα ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών του ευρώ (€1.696.090,58), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές  Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο