Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «Διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του έργου ‘Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση’»

18.07.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου «Διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του έργου ‘Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση’ και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων». Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.