Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργo «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ)»

15.07.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 5571/30.04.2013 Διακήρυξης, την 15.07.2013, για το έργo «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ)», με κωδικό ΟΠΣ 296674 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού εννέα εκατομμυρίων, εκατόν οχτώ χιλιάδων και εννιακοσίων δέκα ευρώ (€9.108.910,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση