Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργo «Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων»

12.07.13

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 6029/15.05.2013 Διακήρυξης, την 11.07.2013, για το έργo «Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων», με κωδικό ΟΠΣ 270966 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου, τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων και τετρακοσίων εξήντα ευρώ (€1.355.460,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση