ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α’ ΣΤΑΔΙΟΥ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΔΡΑΣΗΣ «ICT4GROWTH»

09.07.13

Εκτύπωση

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους δικαιούχους των οποίων οι προτάσεις έχουν απορριφθεί κατά το Α’ Στάδιο Αξιολόγησης: «Έλεγχος παραδεκτού και δικαιολογητικών συμμετοχής», ότι θα λάβουν σχετικές ενημερωτικές επιστολές και με βάση τον Οδηγό της Δράσης «ICT4GROWTΗ», έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης επανεξέτασης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της προαναφερόμενης επιστολής. Επίσης, θα αποσταλούν και ενημερωτικά emails.