Ανακοίνωση ολοκλήρωσης Α’ Σταδίου Αξιολόγησης «Έλεγχος Παραδεκτού και Δικαιολογητικών Συμμετοχής» του προγράμματος ICT4growth,

08.07.13

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει  την ολοκλήρωση του Α’ Σταδίου Αξιολόγησης «Έλεγχος Παραδεκτού και Δικαιολογητικών Συμμετοχής» που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ICT4growth, συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 135.856.873,40 €. Οι σχετικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι από τον υπερσύνδεσμο αυτό.
Την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 ξεκίνησε η διαδικασία του Β’ Σταδίου Αξιολόγησης «Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου».