Ανακοίνωση ολοκλήρωσης Α’ Σταδίου Αξιολόγησης «Έλεγχος Παραδεκτού και Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο πλαίσιο της Δράσης ICT4growth για τρείς Περιφέρειες

05.07.13

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει  την ολοκλήρωση του Α’ Σταδίου Αξιολόγησης «Έλεγχος Παραδεκτού και Δικαιολογητικών Συμμετοχής» που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ICT4growth για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και Μακεδονίας-Θράκης-ΔΜ, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης  € 2.683.804,59. Οι σχετικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι στον υπερσύνδεσμο αυτό.

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 ξεκίνησε η διαδικασία του Β’ Σταδίου Αξιολόγησης «Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου» για τις προτάσεις των προαναφερόμενων ΠΕΠ.