Εθνική Κυβερνητική Πύλη “ΕΡΜΗΣ”

04.06.10

Εκτύπωση

Το ΥΠ.ΕΣ./Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. στο πλαίσιο της πολιτικής του για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  για την ευρύτερη δυνατή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, έχει ήδη υλοποιήσει και υλοποιεί σε συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε., έργα ευρείας κλίμακας και διασποράς που αποτελούν τους πυλώνες της ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΕΡΜΗΣ» στοχεύει στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση (φυσικές ή ηλεκτρονικές), μέσα και από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ασφαλών υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (3ου και 4ου επιπέδου) από ένα κεντρικό σημείο, προσφέροντας όλες τις απαραίτητες υποδομές και εφαρμογές για την επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και την ψηφιακή αυθεντικοποίηση των πολιτών. Ο ΕΡΜΗΣ αποτελεί το «Ηλεκτρονικό Πολυκατάστημα» της Δημόσιας Διοίκησης για ολοκληρωμένη πληροφόρηση και διεκπεραίωση του συνόλου των συναλλαγών του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση.

Για την υλοποίηση της πύλης και του όλου συστήματος χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και υιοθετήθηκαν state of the art τεχνολογίες, εφαρμόσθηκαν ανοιχτά πρότυπα και τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θεσμοθετήθηκε με βάση σχετικό Νόμο του Ελληνικού Κράτους. Παράλληλα ο ΕΡΜΗΣ αξιοποιεί πλήρως και ολοκληρώνεται με τις υποδομές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ο ΕΡΜΗΣ, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής του ΥΠ.ΕΣ. για την διαμόρφωση υποδομών και εγκαταστάσεων απόλυτα ελεγχόμενες από τη Δημόσια Διοίκηση για λόγους ασφάλειας και εχεμύθειας, καθόσον πρόκειται για διεκπεραίωση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων (υποθέσεις πολιτών).

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία πλέον της πύλης αλλά και τα στοιχεία των υποθέσεων των πολιτών τηρούνται σε υποδομές και εγκαταστάσεις του ΥΠ.ΕΣ. (ειδικό data center της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.-ΚτΠ ΑΕ) και λειτουργούν κάτω από τους πιο αυστηρούς κανόνες ασφάλειας.  Η Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ διασφαλίζει την: