Εθνική Άμυνα & Δημόσια Τάξη

04.06.10

Εκτύπωση

Στο χώρο της Δημόσιας Τάξης υλοποιήθηκε το έργο «Police On Line», που αποτελεί δράση-τομή και αφορά την ανάπτυξη μιας καινούργιας πληροφοριακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής που έχει σαν στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στον πολίτη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας, με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και επέκταση αυτών που ήδη έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και άνω.
Στο πλαίσιο μιας ανοικτής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. καθώς και της διευκόλυνσης διεπαφής των υπηρεσιών της με τον πολίτη με την νέα υποδομή θα εξασφαλιστούν οι παρακάτω εξυπηρετήσεις:

Παράλληλα, υλοποιήθηκε και βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία το έργο «Σχεδίαση και Κατασκευή Πύλης (Portal) Πυροσβεστικού Σώματος και Εφαρμογές αυτού», με αντικείμενο τη σχεδίαση και κατασκευή της Πύλης του Πυροσβεστικού Σώματος, για πιλοτική λειτουργία στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η Πύλη (portal) του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) αποτελεί το μοναδικό σημείο πρόσβασης σε έναν αριθμό συστημάτων και εφαρμογών που θα υποστηρίζουν τις λειτουργίες του Π.Σ.  Παράλληλα, η Πύλη αποτελεί και το σημείο διεπαφής για ένα σύνολο αμφίδρομων υπηρεσιών προς τον Πολίτη εξασφαλίζοντας παράλληλα την εύκολη και εργονομική πρόσβαση σε σύνθετη αλλά παράλληλα οργανωμένη, συνεπή και καλαίσθητη παρουσίαση πληροφοριών που σχετίζονται με το Π.Σ και το έργο του.  Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την τυποποίηση, βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του Π.Σ.

Προϋπολογισμός: € 29.188.000,00

Στο χώρο της Εθνικής Άμυνας η ΚτΠ Α.Ε. υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις:

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και διάχυσης Γεωγραφικών Πληροφοριών και Δημιουργίας Γεωγραφικών Δεδομένων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ)

Το έργο αφορά τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης των αναλογικών και ψηφιακών δεδομένων που διαθέτει η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Αφορά επίσης την ανάπτυξη πλήρους ψηφιακού γεωγραφικού υποβάθρου της χώρας, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε άλλους Δημόσιους Φορείς και στους πολίτες.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικής Εξυπηρέτησης Πολιτών

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και εγκατάσταση, στο σύνολο των Στρατολογικών Υπηρεσιών της χώρας, ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατολογικής Εξυπηρέτησης Πολιτών και δημιουργία του απαιτούμενου ψηφιακού περιεχομένου στρατολογικής πληροφόρησης.

Σύστημα έγκαιρης διασποράς Μετεωρολογικής πληροφορίας μεγάλης χρονικής-τοπικής ακρίβειας και πρόληψη από φυσικές καταστροφές της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων και παροχής μετεωρολογικής πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί  υπέρ-υπολογιστικό σύστημα  και θα ενσωματωθεί στο συνολικό μηχανογραφικό σύστημα της ΕΜΥ. Επίσης  προβλέπεται προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων νέων μετεωρολογικών Doppler Radar και αναβάθμιση των υφιστάμενων τεσσάρων παλαιάς τεχνολογίας. Επίσης σχεδιάστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση 17 Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών (ΑΜΣ) και 33 Ημιαυτόματων Στελεχωμένων Μετεωρολογικών Σταθμών (ΗΣΜΣ) σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας. Τέλος στο έργο περιλαμβάνεται και η απόκτηση ενός δικτύου εντοπισμού ηλεκτρικών εκκενώσεων. Το σύστημα θα αποτελείται από οκτώ (8) αισθητήρες που θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένες θέσεις ανά την επικράτεια προκειμένου να εντοπίζονται έντονα καταιγιδοφόρα νέφη.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατιωτικών Νοσοκομείων

Το έργο αφορά την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τις λοιπές Μονάδες Υγείας (κινητές μονάδες, μεταφερόμενα χειρουργεία, κλπ)

Πληροφοριακό Σύστημα Διαστασιομέτρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το έργο αφορά την ανάπτυξη κατάλληλου συστήματος επιμέτρησης, διαχείρισης και διάχυσης Σωματομετρικών (Ανθρωπομετρικών) δεδομένων. Το σύστημα χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αφενός για να υποστηριχθούν οι διαδικασίες κατάταξης στα κέντρα νεοσύλλεκτων και αφετέρου, για να δημιουργηθεί κατάλληλη μορφολογική βάση δεδομένων όλου του προσωπικού του.

Ανάπτυξη Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού

Το έργο εκτείνεται σε δύο διαστάσεις: τη διάσταση της διαχείρισης Γεωγραφικής Πληροφορίας που αφορά το εσωτερικό περιβάλλον χρηστών της ΥΥΠΝ και τη διάσταση της διάχυσης μέσω INTERNET της Γεωγραφικής Πληροφορίας, που καλύπτει τους χρήστες – πελάτες των προϊόντων της ΥΥΠΝ.

Προϋπολογισμός: € 43.900.000