Οικονομία

04.06.10

Εκτύπωση

Στα πλαίσια των δράσεων που αφορούν το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών θα αναπτυχθούν:

Εφαρμογές για την ασφαλή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών / συναλλαγών προς τους φορολογούμενους, ισοδύναμων με αυτές που σήμερα παρέχονται στις ΔΟΥ.

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν αφορούν τα ακόλουθα:

Δικτυακός κόμβος και Contact Center για την εξυπηρέτηση των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (TAXISnet), με ενημερωτικό υλικό και επικοινωνιακά εργαλεία για την πληροφοριακή υποστήριξη του Πολίτη, που θα υποστηρίζει υπηρεσία διαχείρισης της ηλεκτρονικής πληροφορίας.

Νέες τηλεπικοινωνιακές υποδομές για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της διασύνδεσης των Φορέων του Υπ. Οικονομικών  όλης της Επικράτειας.

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τον  εκσυγχρονισμό των Ελεγκτικών Υπηρεσιών με σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που θα συμβάλλει στην  αύξηση της αποδοτικότητας των Ελεγκτικών Υπηρεσιών (καλύτερη στόχευση των ελέγχων με αποτέλεσμα την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς) και του προσωπικού που τις στελεχώνει, γεγονός που θα έχει τις ακόλουθες σημαντικές συνέπειες:

Προϋπολογισμός: € 42.634.976,00