Τοπική Αυτοδιοίκηση

04.06.10

Εκτύπωση

Νομαρχίες

Στο χώρο των Νομαρχιών υλοποιείται το έργο «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση εισαγωγής σύγχρονων εργαλείων ΤΠΕ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η ανάπτυξη εφαρμογών και η εγκατάσταση του εξοπλισμού συστημάτων ΤΠΕ που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση.

Μερικοί από τους στόχους των παρεμβάσεων είναι οι κάτωθι:

Μέσω

Τα ΟΠΣΝΑ επικεντρώνονται στην υποστήριξη δώδεκα (12) λειτουργικών περιοχών - τομέων με συστήματα πληροφορικής (καλύπτοντας έτσι το 60% του επιχειρησιακού πεδίου των Ν.Α.), τα οποία ομαδοποιούνται με κριτήριο κυρίως την πολιτική εποπτεία των αρμοδίων Υπουργείων σε πέντε (5) κύριες κατηγορίες (Υγεία & Πρόνοια, Μεταφορές, Πολεοδομίες, Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιριών και Ανάπτυξης)

Προϋπολογισμός: € 141.400.000


Δήμοι

Σε 465 Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων που εντάσσονται διοικητικά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας υλοποιείται το έργο «Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες». Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (ΔΔΠ) για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες Δήμους, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του Ιντερνετ για την εξυπηρέτηση των Δημοτών και των Επιχειρήσεων.

Η ΔΔΠ θα λειτουργήσει ως μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας και θα εξασφαλίσει την επαφή και αλληλεπίδραση του Πολίτη με τον Δήμο για την ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Ενδεικτικά, οι αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Παράλληλα, μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών θα δίνεται η δυνατότητα στους Δημότες να εξοφλούν μέσω Ιντερνετ τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Δήμο.

Ενδεικτικά, μεταξύ των ηλεκτρονικών συναλλαγών της ΔΔΠ θα περιλαμβάνονται:

Προϋπολογισμός: € 28.850.000


Εθνικό Δημοτολόγιο

Πρόκειται για έργο εθνικής εμβέλειας, με κύριο αντικείμενο τη συνένωση των υφιστάμενων δημοτολογίων των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της Χώρας και τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων στο ΥΠ.ΕΣ. Ήδη το Πρόγραμμα εφαρμόζεται παραγωγικά σε 84 ΟΤΑ.

Πρακτικά, η λειτουργία του Εθνικού Δημοτολογίου συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση των διαδικασιών συναλλαγής του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση και διευκολύνει και επιταχύνει το έργο πολλών φορέων του Δημόσιου που κάνουν χρήση στοιχείων δημοτολογίου, όταν παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες. Μέσω αυτού, είναι δυνατή η παροχή ορθών και έγκυρων στοιχείων σε μια σειρά από βάσεις δεδομένων δημοσίων φορέων, οι οποίοι χρησιμοποιούν μέρος των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στο Δημοτολόγιο (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Στρατολογία, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Αστυνομία, Στατιστική Υπηρεσία, Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, κλπ.) για τη διεκπεραίωση του καθημερινού έργου τους (π.χ. κατάρτιση εκλογικών καταλόγων - η οποία θα γίνεται πλέον αυτόματα ενώ εξαλείφονται πλήρως οι διπλοεγγραφές - κατάρτιση στρατολογικών πινάκων, χρήση διαφόρων τύπων πιστοποιητικών, έκδοση και χρήση στατιστικών αναφορών, κλπ). Με τον τρόπο αυτόν καταργείται σταδιακά η τήρηση χειρόγραφων δημοτολογίων, δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών σε υπηρεσίες για θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης και καταργείται σειρά πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης, ενώ δημιουργείται το υπόβαθρο για τη μελλοντική κοινή επεξεργασία στοιχείων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Ληξιαρχείων και Εκλογικών Στοιχείων.