Παραγωγική Λειτουργία Έργων

03.06.10

Εκτύπωση

Η ομάδα συμβάλει στην ορθή και απρόσκοπτη παραγωγική λειτουργία έργων του Γ' ΚΠΣ (ΕΠ ΚτΠ) μετά την Οριστική Παραλαβή της Σύμβασης υλοποίησης τους, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της ισχύουσας Προγραμματικής Συμφωνίας και τις απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός ενιαίου μοντέλου διοίκησης και διαδικασιών για την εκτέλεση των Συμβάσεων Εγγύησης Καλής Λειτουργίας των έργων με απώτερο στόχο τη βέλτιστη και κατά το δυνατόν πιο αποδοτική υποστήριξη των τελικών χρηστών των Φορέων Λειτουργίας που συμμετέχουν.

Επιπρόσθετα, η ομάδα συμβάλει στην απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Δεδομένων της ΚτΠ, στο οποίο φιλοξενούνται τα κεντρικά συστήματα έργων του Γ’ ΚΠΣ. Μεταξύ άλλων, φιλοξενούνται 6 κεντρικά συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας καθώς και Κεντρικά Συστήματα Μηχανογράφησης Νοσοκομείων τριών Υγειονομικών Περιφερειών

Το σύστημα διαχείρισης αιτημάτων και παγίων έργων βρίσκεται σε αυτόν τον υπερσύνδεσμο