Ε. Διοικητικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ΔΣ - Διευθύνων Σύμβουλος

05.06.10

Εκτύπωση

ΔΙΠΔΑ Φ.3/8/14957/05.05.2017 (ΥΟΔΔ 216/08.05.2017) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο "Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»"(ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ) & ΥΟΔΔ 216/08.05.2017 από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο "Διορθώσεις Σφαλμάτων"(ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ).