Β. Σύσταση Εταιρείας

05.06.10

Εκτύπωση

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

"Τροποποίηση του καταστατικού της "ΚτΠ ΑΕ" και εκ νέου κωδικοποίησή του"  Απόφ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983, ΦΕΚ: 3187/Β/30.11.2012. 

"Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις."
(Άρθρο 15 που αφορά την τροποποίηση του Άρθρου 11 του καταστατικού μας).
Α/116/2018 ΝΟΜΟΣ 4551