Β. Σύσταση Εταιρείας

05.06.10

Εκτύπωση

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

"Τροποποίηση του καταστατικού της "ΚτΠ ΑΕ" και εκ νέου κωδικοποίησή του"  Απόφ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.27983, ΦΕΚ: 3187/Β/30.11.2012.