Search
Search
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Νέα και Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

Είμαστε σε διαδικασία μετάπτωσης από το υφιστάμενο δικτυακό τόπο στον καινούργιο.  Για το πλήρες αρχείο αναρτήσεων της ΚτΠ ΑΕ παρακαλώ ανατρέξετε στον παλιό ιστότοπο

Κατάλογος Άρθρων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
/ Categories: Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, με διακριτικό τίτλο ΚτΠ Α.Ε που εδρεύει στην οδό Χανδρή 3, στο Μοσχάτο, τ.κ 18346, ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, αναζητεί ακίνητο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

 • Γραφειακοί χώροι καθαρής επιφάνειας μεταξύ 2.200 m² έως 2.800 m².
 • Αποθηκευτικοί χώροι επιφάνειας περίπου 500 m²
 • Χώροι στάθμευσης 30-60 οχημάτων.

Θέση προσφερόμενου ακινήτου

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Αθηνών και σε ακτίνα το πολύ ενός χιλιομέτρου από σταθμό μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ).

Γενικά χαρακτηριστικά ακινήτου

 • Να είναι ετοιμοπαράδοτο και να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Πολεοδομική και Κτιριοδομική Νομοθεσία καθώς και από τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις για τη χρήση που τα προορίζει η Εταιρεία (κτίρια γραφείων - καταστημάτων).
 • Να είναι κατά προτίμηση αυτοτελές και σε καλή κατάσταση.
 • Να διαθέτει κατά προτίμηση αυτόνομο σύστημα κλιματισμού - θέρμανσης, πυρασφάλεια, καθώς και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την λειτουργία τους.
 • Να διαθέτει ψευδοπάτωμα και ψευδοροφή
 • Να διαθέτει δομημένη καλωδίωση τουλάχιστον κατηγορίας cat5e
 • Να διαθέτει χώρο για την εγκατάστασή ηλεκτρογεννήτριας και UPS αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές.
 • Να διαθέτει ανελκυστήρες κοινού (εφόσον υπάρχουν όροφοι)
 •  Να διαθέτει Συναγερμό ή υποδομή για εγκατάσταση Συναγερμού
 • Να διαθέτει έξοδο/ους κινδύνου.
 • Να διαθέτει κατάλληλη είσοδο για εύκολη πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Δώδεκα (12) έτη

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος: Τετάρτη 20 Απριλίου 2019.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή του υποδείγματος Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) και των συνημμένων εγγράφων που αποτυπώνονται σε αυτό σε σφραγισμένο φάκελο.

Η υποβολή του φακέλου δήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά /courier στη διεύθυνση: «Χανδρή 3, 18346 Μοσχάτο».

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΚτΠ Α.Ε η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους ενδιαφερόμενους που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
 • Από την παρούσα Πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
 • Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από την ΚτΠ Α.Ε. αποκλειστικά για τον σκοπό της Πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν.
 • Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τους ενδιαφερόμενους
 • Η ΚτΠ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση του την παράταση ή την αναστολή της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, την επανάληψη ή τη ματαίωση της διαδικασίας αυτής και την πρόκριση οποιουδήποτε από τα ακίνητα που θα προσφερθούν. Επίσης ενδέχεται να ζητήσει την εσωτερική αναμόρφωση και προσαρμογή του ακινήτου που θα επιλέξει με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών της αναγκών.
 • Δυνατότητα αυτοψίας από στελέχη της ΚτΠ Α.Ε. κατόπιν συνεννόησης.
 • Μεσιτικά γραφεία δεν αποκλείονται.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Γάτος

Previous Article Τροποποίηση - συμπλήρωση των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα».
Next Article Έγκριση χρηματοδότησης του έργου «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Print
216

Documents to download

x

Αναζήτηση

«Ιούνιος 2019»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
2728293031
40

Έγκριση των διαγωνισμών του έργου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των διαγωνισμών του έργου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ” από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», διαμόρφωσε κατά την προηγούμενη περίοδο τα τριάντα (30) σχέδια συμβάσεων για όλους τους διαγωνισμούς του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», προϋπολογισμού 621 εκατ. €.

Read more
12
3456

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου ΟΣΕΘ»

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου ΟΣΕΘ»

Πρόγραμμα:  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Προϋπολογισμός-Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:  31.451.612,90 € Μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 39.000.000,00 € , ΦΠΑ 7.548.387,10 €)
CPV: 30237131-6, 32441300-9, 64226000-6, 50111100-7, 50111110-0,48000000-8, 79342200-5
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Ημερομηνία Διενέργειας: 4/7/2019
Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 06/06/2019
Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ 06/06/2019
Ημερομηνία Αποστολής Διακήρυξης σε Ε.Ε. (Υπ. Επίσημων Εκδόσεων) 04/06/2019
Ημερομηνία Αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: 06/06/2019
Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.ktpae.gr 06/06/2019

 

Read more
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία:

Copyright ΚτΠ ΑΕ 2019 Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top